erasmusWarunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można również pobierać w sekretariacie szkoły. 

   Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza. Dokumenty muszą zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.

Załączniki:

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect