GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
DOROTY WITKOWSKIEJ
Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek  8:00 - 11:30
Wtorek 10:45 - 15:10
Środa  8:00 - 12:40
Czwartek 8:00 - 11:30 
Piątek 8:00 - 12:40

 

 

PROCEDURY SZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

 
W Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego mgr Doroty Witkowskiej
 Zakres zadań pedagoga szkolnego:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń w szkole.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
4. Omawianie wyników badań psychologiczno-pedagogicznych z wychowawcami, nauczycielami j. polskiego, ustalenie metod postępowania.
5. Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
6. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.
8. Opieka nad uczniami sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze.
9. Stała współpraca z wychowawcami klas.
10. Dbałość o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
11. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
12. Udział w szkoleniach pedagogów i psychologów.
13. Zorganizowanie warsztatów i pogadanek dla uczniów w zakresie profilaktyki i wychowania.
14. Pedagog współpracuje również z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym - kuratorami, pełnomocnikiem ds. nieletnich Komisariatu Policji, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
15. Indywidualna praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
16. Konsultacje pedagogiczne dla uczniów i rodziców.

 Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
- Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M.KOMOPNICKIEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I. SPRAWY OGÓLNO - WYCHOWAWCZE
1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
2. Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów:
- sprawdzanie frekwencji w dziennikach lekcyjnych,
- rozmowy profilaktyczno – wychowawcze z uczniami,
- współpraca z wychowawcami – konsultowanie wspólnie podejmowanych działań,
- wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów wagarujących,
- wizyty domowe (wychowawca i pedagog) w celu wyjaśnienia przyczyn
nieobecności dziecka w szkole,
- zgłaszanie do Sądu Rejonowego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek
szkolny.
3. Konsultacje z rodzicami oraz udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie
problemów wychowawczych z własnymi dziećmi.
4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole:
- konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.
5. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia:
- gromadzenie i dostarczanie informacji n/t rodzajów szkół ponadpodstawowych,
- organizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,
- współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia w wyborze dalszej drogi
kształcenia.

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów mających problemy w realizacji obowiązku szkolnego, a zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze.
2. Uczestniczenie w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:
- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami
sprawiającymi problemy wychowawcze,
- omawianie bieżących problemów,
- wspólne podejmowanie działań wychowawczych.
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami.
5. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.
6. Prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, chorób cywilizacyjnych.

III. PRACA KOREKCYJNO - WYCHOWAWCZA
1. Kierowanie uczniów na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Analiza opinii i orzeczeń PP-P.
3. Konsultacje i współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami.
4. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

IV. INDYWIDUALNA OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Udzielanie uczniom pomocy (poradnictwo psychospołeczne) w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
i nauczycielami.
4. Nadzór nad uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim:
- kontrola frekwencji, wyników w nauce i zachowania,
- utrzymywanie stałego kontaktu z kuratorami,
- sporządzanie okresowych opinii o uczniach na potrzeby kuratorów.
5. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
6. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do
Sądu Rejonowego.
7. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

V. POMOC MATERIALNA
1. Organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się
w trudnych warunkach życiowych, a zwłaszcza rodzin niepełnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także z rodzin o dużym stopniu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
2. Kwalifikowanie uczniów do bezpłatnych obiadów oraz do wyjazdu na letni odpoczynek.
3. Współpraca z MGOPS, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Kowalewie Pomorskim
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym (III Wydział Rodzinny i Nieletnich), kuratorami sądowymi, policją, placówkami służby zdrowia w sprawach zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych i opieki nad uczniami.

VI. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ
1. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
2. Prowadzenie dokumentacji:
o Dziennik pedagoga
o Notatki służbowe,
o Korespondencja z Sądem Rejonowym, policją i innymi instytucjami.

 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect