swietlica

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 645 - 1545
Wtorek 645 - 1545
Środa 645 - 1545
Czwartek 645 - 1545
Piątek 645 - 1545

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazd do szkoły.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 0-VI. Klasyfikacji dokonuje się w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, gry stolikowe, sprzęt sportowy, książki tematyczne i zabawki.
 4. Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 5. Zajęcia odbywają się w godzinach od 6.45 do 15.45.
 6. Zadaniami realizowanymi przez świetlicę kierują wychowawcy świetlicy.
 7. Wszystkich obowiązują zajęcia według ustalonego planu. Dzieci włączają się do prac i imprez organizowanych przez wychowawców świetlicy.
 8. Uczniowie mają obowiązek szanować rzeczy własne i kolegów oraz sprzęt i wyposażenie świetlicy. 
 9. Wszyscy wypełniają polecenia wychowawców, odnoszą się do nich z szacunkiem, respektują normy współżycia w grupie.
 10. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach są nagradzane – pochwały, natomiast złe karane – nagany.
 11. Pomieszczenia świetlicy opuszcza się tylko za zgodą wychowawców.
 12. W czasie przeznaczonym na naukę (odrabianie lekcji) dzieci zobowiązane są do zachowania ciszy i nieprzeszkadzania innym.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/2021

REGULAMIN ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 1. Ze świetlicy odbierane są dzieci przez osobę dorosłą lub nieletnią upoważnioną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Nie dotyczy to dziecka do lat 7, które powinno być odbierane tylko przez osobę pełnoletnią.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy.
 3. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
 4. W sytuacji nieodebrania dziecka na czas rodzic jest zobowiązany powiadomić do godz. 15.30 wychowawcę świetlicy.
 5. Dzieci dojeżdżające do szkoły odprowadza na przystanek autobusowy wychowawca świetlicy lub osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.

CELE REALIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Poza tym w świetlicy organizowane są następujące cele i zadania:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych i tworzenie warunków do nauki własnej,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • propagowanie czytelnictwa,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • wzbogacanie posiadanych przez uczniów wiadomości,
 • wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 • realizacja planu pracy świetlicy,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych,
 • wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect