GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

DOROTY WITKOWSKIEJ

 

PONIEDZIAŁEK                      8.50. - 15.10.

WTOREK                                7.30. - 14.20.

ŚRODA                                  7.30. - 13.00.

CZWARTEK                           8.50. - 15.10.

PIĄTEK                                   7.30. - 13.30.

 

 

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego Doroty Witkowskiej
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej
w roku szkolnym 2023/2024

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

 • udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami
  z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych;
 • postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy
  z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
 • prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli szkoleń związanych zagadnieniami  diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów. 

2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

 • prowadzenie obserwacji, rozmów w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 • prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu
  o autorskie narzędzia diagnostyczne.

3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze, dydaktyczne;
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych
  w stosunku do uczniów np. kontrakt;
 • występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy np. w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, dodatkowych godzin wynikających
  z IPET-u;
 • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży w tym zdrowia psychicznego

 • prowadzenie lub organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym promującej zdrowy styl życia, z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, profilaktyka chorób zakaźnych, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
 • opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich.

5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

 • rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych czy innych problemów;
 • prowadzenie lub organizowanie zajęć wychowawczych z uczniami dotyczących aktualnych problemów wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego
  kształtowanie postaw w oparciu o wartości, kultury osobistej, prawidłowych relacji rówieśniczych, zasad savoir vivr-u, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 • organizowanie działań integrujących uczniów;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym:
  z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego wzajemnego akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach;
 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi
  z kontaktami rówieśniczymi w tym z presją negatywnych wzorców;
 • udzielanie wsparcia uczniom podczas ewentualnej nauki zdalnej, motywowanie do nauki;
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc
  w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacji zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach, instytucjach, specjalistach na rzecz pomocy rodzinie;
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w  wypełnianiu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 • udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja);
 • postulowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów;
 • godziny dostępności dla rodziców i uczniów w zależności od potrzeb po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • organizowanie, prowadzenie szkoleń na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;
 • wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;
 • współpraca z psychologiem szkolnym;
 • współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 • pomoc nauczycielom, wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności powstałych podczas nauki zdalnej;
 • udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 • udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;
 • pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

9. Pomoc materialna

 • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy;
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;
 • pomoc rodzicom w przygotowaniu odpowiednich wniosków.

10. Realizacja zadań z zakresu elementów doradztwa zawodowego

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • współpraca przy organizacji Giełdy Szkół.

Realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowana do występujących problemów i potrzeb.

Dorota Witkowska

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect