GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

AGNIESZKI SZEFERY

PONIEDZIAŁEK                      8.00. - 13.30.

WTOREK                                8.00. - 14.20.

ŚRODA                                     9.00. - 15.10.

CZWARTEK                             8.00. - 13.30.

PIĄTEK                                     8.00. - 14.20.

 

 

 

Plan pracy psychologa szkolnego

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 2. Diagnozowanie potencjału i deficytów poszczególnych uczniów oraz planowanie odpowiednich form pomocy psychologicznej i wsparcia na podstawie:
 • konsultacji z wychowawcami klas i nauczycielami
 • rozmów z rodzicami
 • rozmów indywidualnych z uczniem
 • obserwacji ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych.
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 2. Wnikliwa analiza dokumentów uczniów.
 3. Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. Diagnoza psychologiczna, opracowanie opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itp.
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 1. Zapobieganie podejmowania przez uczniów zachowań autodestrukcyjnych oraz autoagresywnych poprzez:
 • dyskusje w zespołach klasowych na temat szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych
 • zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, szukania wsparcia i pomocy w ich rozwiązywaniu
 • rozmowy indywidualne z uczniami wykazującymi tendencje do zachowań autodestrukcyjnych – rozwijanie kontroli emocjonalnej, praca nad zmianą przekonań.
 1. Rozwijanie zachowań zastępczych wobec agresji poprzez:
 • zajęcia grupowe integracyjne oraz zajęcia z zakresu budowania pozytywnych relacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • zajęcia indywidualne w zakresie sposobów eliminowania reakcji agresywnych.
 1. Monitorowanie i ocenianie klimatu szkolnego, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 2. Opracowanie i wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich.
 3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów
 4. Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Prowadzenie regularnych spotkań z uczniami wymagającymi pomocy psychologicznej w zakresie i terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia, dotyczących w szczególności:
 • problemów związanych z życiem rodzinnym
 • niskiej samooceny
 • trudności z wyrażaniem złości i innych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • autoagresji i myśli samobójczych
 • obniżonego nastroju
 • braku motywacji do nauki
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • nieumiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Rozwijanie skutecznych form radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi stres lub lęk poprzez podejmowanie następujących działań:
 • prowadzenie zajęć w zespołach klasowych na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rozmowy indywidualne na temat kontroli emocji i radzenia sobie z negatywnymi emocjami, rozwijania adekwatnego myślenia o sytuacji, eliminowania myśli automatycznych
 • spotkania indywidualne z uczniami wykazującymi reakcje lękowe
 • rozwijanie zachowań asertywnych
 • zajęcia indywidualne z zakresu budowania adekwatnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 1. Kształtowanie postaw uczniów poprzez wdrażanie do przestrzegania wartości.
 2. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 3. Podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych.
 4. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 6. Konsultacja dla rodziców, spotkania indywidualne oraz zespołowe w zakresie działań takich jak:
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego
 • udzielenie wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem
 • omawianie zasad prawidłowej komunikacji z dzieckiem
 • udzielanie informacji o specjalistach, instytucjach oraz formach pomocy, z których mogą skorzystać rodzice.
 1. Pomoc w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów.
 2. Godziny dostępności dla rodziców oraz uczniów w zależności od potrzeb.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów
 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 2. Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wspomaganie wychowawców oraz nauczycieli w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i/lub edukacyjne.
 4. Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Elementy doradztwa zawodowego
 1. Pomaganie uczniom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 2. Pomoc w organizacji spotkań z doradcami zawodowymi dla uczniów.
 3. Współpraca w organizacji Giełdy Szkół.

 

Realizacja poszczególnych zadań dostosowana będzie do występujących problemów i potrzeb.

 

Agnieszka Szefera

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect