Informacja dla rodziców/uczniów

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim (87-410), ul. Jana Pawła II 2, e-mail: szpod13@interia, tel/fax: 56 684 01 85.

2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Łukaszem Goszczyńskim, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny podany w punkcie 1 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych ucznia (z dopiskiem IOD).

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesu nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, itd.;

b) art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą;

c) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym, m.in. w celu promowania działalności placówki czy publikacji zdjęć.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty (z wyjątkiem organów publicznych, uprawnionych do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa), którym Administrator danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy, np. firmie VULACAN Sp. z o.o., prowadzącej platformę E-dziennika, w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizowania zadań przez szkołę oraz uczęszczania ucznia do szkoły.

 

 

Link do klauzuli o Socjal Mediach

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect