Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
dla kanałów Social Media

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim (87-410), ul. Jana Pawła II 2, e-mail: szpod13@interia, tel/fax: 56 684 01 85.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny podany w punkcie 1 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych ucznia (z dopiskiem IOD).

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:
w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości.
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie danych:
podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube,
dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube,
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
integracja filmów z YouTube. Nasze filmy z YouTube, przechowywane na stronie https://www.sp.kowalewopomorskie.pl, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.
4. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem
https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework
6. Okres przechowywania danych.
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.
7. Posiadają Państwo następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej YouTube.
9. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect