swietlica

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 630 - 1630
Wtorek 630 - 1630
Środa 630 - 1630
Czwartek 630 - 1630
Piątek 630 - 1630

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • dzieci i młodzież z klas I-VIII , które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności;
 • dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i basenu oraz innych planowych zajęciach edukacyjnych.
 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30– 16:30.
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, w tym na boisku szkolnym, sali gimnastycznej lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 6. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz Kontraktu Świetlicowego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023/2024 - PDF

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023/2024 - WORD

 

 

 

CELE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po nich umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy oraz w czasie przywozu i odwozu ze szkoły ( dotyczy dzieci dojeżdżających do szkoły autobusami).

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione w karcie zgłoszeniowej osoby.
 8. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę w przypadku gdy rodzice umieścili taką informację na karcie zgłoszeniowej do świetlicy.
 9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego).
 10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 11. W przypadku jednorazowego samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
 13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na nie przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbierania dzieci.
 17. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 18. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu w świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu (jeśli jest inaczej, prosimy o zgłoszenie tego faktu).
 19. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY W OKRESIE EPIDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

 

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni przyprowadzają do świetlicy dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, kaszlące nie mogą przebywać w świetlicy.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zostawiają lub odbierają dziecko przed salą świetlicową.
 3. Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci ze świetlicy mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa maseczką.
 4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: przed wejściem do świetlicy dzieci myją lub dezynfekują ręce, podczas kichania i kasłania zasłaniają usta i nos, unikają dotykania oczu, nosa i ust. Wskazane jest, aby każde dziecko miało swoje chusteczki higieniczne.
 5. Po wejściu do świetlicy uczniowie ustawiają się w bezpiecznych odległościach, podają swoje imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszczają w celu odnotowania obecności w dzienniku, następnie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
 6. Uczniowie są zobowiązani do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą.
 7. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów: długopisy, ołówki, kredki, farby, kleje itp. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z niepełno- sprawnościami.
 8. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe będą odbywać się na świeżym powietrzu, na terenie szkolnym i pozaszkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania;
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
 9. poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
 12. Uczeń ma obowiązek do :
 13. przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 14. zostawiać tornister lub plecak w wyznaczonym miejscu,
 15. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 16. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
 17. zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 18. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 19. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.

RAMOWY  PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

(godzina – zajęcia – proponowane aktywności)

6:30-8:00        Powitanie, coś na dzień dobry, czyli kilka zabaw na obudzenie!

- uzupełnianie prac domowych na dany dzień,

- czytanie prasy dziecięcej,

- rysowanie dowolne,

- gry planszowe,

- zabawy klockami,

- spożywanie śniadania.

8:00- 10: 30    Zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe!

                        Rozruszajmy trochę głowę – kilka łamigłówek!

                        Porozmawiajmy w kręgu np.:

- nasze ważne sprawy (zajęcia z cyklu praw i obowiązków dziecka),

- bezpieczeństwo w różnych sytuacjach,

- przeciwdziałanie agresji,

- święta narodowe,

- tradycja i obrzędowość,

- zasady dobrego zachowania,

- tolerancja, asertywność, empatia,

- kółka zainteresowań np. plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe,

                         przyrodniczo – ekologiczne itp.

10:00-12:00     Obiad.

12:00-13:00    Czas na zabawę ! Czas na książkę!

- zabawy dowolne,

- czytanie indywidualne dzieci lub udział w zajęciach (Poczytaj mi

                       Przyjacielu, Cała Polska czyta dzieciom)  

13:00-14:00    Zabawy na świeżym powietrzu.

- pobyt na placu zabaw, boisku szkolnym, gry i zabawy w kręgu,

14:00-15:00    Godzina intelektu! Zrób to teraz!

- samodzielne odrabianie lekcji, pomoc w nauce, reedukacja, zabawy

                         plastyczne,

- cicha zabawa w kącikach zainteresowań , odpoczynek.

15:00-16:30    Kącik zabaw!

- zabawy dowolne i tematyczne, gry dydaktyczne (słowne, logiczne,

                         zręcznościowe, ruchowe),

- trochę relaksu na zakończenie,

- porządkowanie świetlicy na koniec dnia.

Zajęcia w ciągu dnia mogą być zmieniane i korygowane!

                

   

 


 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

            Plan pracy świetlicy wynika z programu profilaktycznego -wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone  są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę uczniów, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworzą płaszczyznę udanej interakcji. Modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystując przy tym wszystkie rodzaje ekspresji dziecięcej. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia, kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

 1. Organizacja pracy świetlicy:

- zapoznanie z regulaminem świetlicy,

- ustalenie norm obowiązujących w świetlicy,

- integracja zespołu,

- poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy.

 1. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach pracy świetlicy:

- przyjmowanie kart zgłoszeń,

- sprawdzanie obecności na zajęciach świetlicowych,

- otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych,

- uzupełnianie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

- kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych,

- wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie,

- wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów,

- wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole,

- kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej,

- dbanie o estetykę oraz porządek w świetlicy i w szkole,

- pokazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych,

- wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku,

- dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej,

- rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi,

- nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa:

- podczas dowozów do szkoły i ze szkoły,

- w drodze do i ze szkoły,

- podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych i przerw,

- podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki ( wskazywanie ewentualnych zagrożeń ).

 1. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

- zorganizowanie odpowiednich warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy,

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej,

- ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu,

- wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków,

- rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się,

- organizowanie gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci,

- stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

- plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych,

- teatralnych – przygotowanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych,

- czytelniczo – medialnych – udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych organizowanych w szkole i świetlicy ( zabawy, andrzejki, mikołajki, bale karnawałowe), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, Internetu, oglądanie filmów edukacyjnych,  współpraca z biblioteką szkolną,

- umuzykalniających – słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, udział w zabawach muzyczno – rytmicznych,

- hobbistycznych,

- sportowo – zabawowych.

 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych:

- uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych,

- wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych,

- poznanie tradycji szkoły i jej patrona,

- organizowanie i udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych.

 1. Edukacja prozdrowotna:

- wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku –organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej,

- wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie ( higiena osobista, ubranie odpowiednie do pogody),

- rozróżnianie czynników wpływających negatywnie i pozytywnie na zdrowie i rozwój.

 1. Edukacja czytelnicza i medialna:

- czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych,

- rozwijanie czytelnictwa poprzez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem,

- współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

 1. Edukacja ekologiczna:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie,

- rozmowy na temat zachowań zagrażających środowisku naturalnemu,

- zachęcanie do segregacji odpadów,

- rozmowy na temat pór roku, zwierząt, ptaków i roślin ( w tym chronionych),

 - rozmowy na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect