20171130 104457 001 1024x768Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik ” uczestniczył w programie ,,Klub” 2017 ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem głównym programu było: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
Aby spełnić powyższe cele trenerzy i instruktorzy UKS ,,Orlik” prowadzili zajęcia sportowe. W zorganizowanych zajęciach wzięło udział 82 uczestników. Zajęcia odbywały się regularnie od września do końca listopada w trzech sekcjach: piłki ręcznej, piłki nożnej i szachów. Ponadto w okresie wakacyjnym dziewczęta z sekcji piłki ręcznej przygotowywały się do udziału i brały udział w Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Giżycku . Dzieci z sekcji szachowej w lipcu przygotowywały się i wzięły udział w XXIV Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim. Dla sprawdzenia i podwyższenia poziomu sportowego zawodnicy brali udział w różnego rodzaju turniejach o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Turniej Piłki Ręcznej w Brodnicy, Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej w Bydgoszczy, Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej w Golubiu-Dobrzyniu, Halowy Turniej Piłki Nożnej klas V w Golubiu-Dobrzyniu, Mikołajkowy Turniej Szachowy w Brodnicy, Mistrzostwa powiatu Rypińskiego w Szachach oraz comiesięcznych Turniejach o Puchar Dyrektora OPP w Toruniu. Zajęcia prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi licznymi sukcesami . Zajęcia sportowe były prowadzone na pełnowymiarowej hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, sali gimnastycznej i klasach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim , a także na boisku Orlik. Ze środków finansowych programu został zakupiony również sprzęt szachowy i stroje sportowe dla drużyny piłkarek ręcznych i piłkarzy nożnych. Zakup dodatkowego sprzętu i strojów pomógł podnieść poziom sportowy i wizerunek zawodników. Przeprowadzone zostały również testy sprawnościowe wszystkich zawodników, wyniki testów zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów. Program spełnił swoje cele uczestnicy zajęć sportowych nabyli wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży , a także przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł w rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect