REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM

 

 1. Hala sportowa administrowana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, zwanej dalej „szkołą”.
 2. Hala sportowa czynna jest:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 22:00
  • w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.
 3. W godzinach 8:00 – 19:00 hala sportowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest w pierwszej kolejności placówkom oświatowym i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie oraz osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram ustalony przez przez dyrektora szkoły.
 6. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemca.
 7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Wynajem hali na zawody sportowe, imprezy artystyczne, wystawy itp. z udziałem widowni odbywa się na podstawie odrębnych umów.
 9. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
  • których stan wskazuje, że są pod działaniem środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 10. Z pomieszczeń socjalnych hali sportowej korzystają tylko członkowie grup treningowych bez osób towarzyszących.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenie czystego obuwia halowego (na jasnym spodzie), nie pozostawiającego podczas używania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  • utrzymanie czystości na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali sportowej.
 12. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić tytoniu, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do gry w piłkę koszykową,
  • korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej, bez uzgodnienia z wynajmującym,
  • wnosić jedzenia oraz napojów, poza wodą,
  • wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła,
  • korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
  • samowolnego korzystania z sali przeznaczonej na zajęcia fitness i siłowni,
  • wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym,
  • na sali gimnastycznej obowiązuje zakaz gry w butach tzw. turfach, butach pozostawiających rysy na podłodze.
 13. Zajęcia szkolne – grup szkolnych, korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.
 14. W czasie zajęć i przerw szatnia powinna być zamknięta.
 15. Uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
  w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają pod jego opieką, co nie zwalnia takiego ucznia z posiadania obuwia zmiennego podczas zajęć.
 16. Podczas przerw między lekcjami (zajęciami), a także w czasie wykonywania prac porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.
 17. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą nauczyciela.
 18. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub innych osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.
 19. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
 20. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzętu do ćwiczeń powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 21. Przyrządy, przybory inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach odłożyć w oznaczonym miejscu.
 22. Każdy zespół po zakończonych zajęciach zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku w sali, szatni i pomieszczeniach z których korzystał.
 23. Uczeń nie ma prawa wchodzić do magazynku i sali podczas trwania przerwy międzylekcyjnej.
 24. Uczeń nie ma prawa wchodzić do pomieszczenia dla nauczycieli, magazynku
  i korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela.
 25. Zabrania się uczniom i zawodnikom używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi szkoły.
 26. Wszelkie skaleczenia lub urazy należy zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.
 27. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali.
 28. Każdorazowo przez rozpoczęciem lekcji (zajęć) prowadzący zobligowany jest sprawdzić stan pomieszczenia oraz urządzeń pozostających na jego wyposażeniu.
 29. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w hali, szatniach, magazynku sportowego oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.
 30. W czasie zawodów lub innych zajęć organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 31. Zabrania się manipulowania i uruchomiania automatycznie rozsuwanych drzwi.
 32. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania regulaminu, w razie stwierdzenia rażących uchybień może zakazać korzystania z hali sportowej.
 33. W czasie trwania imprez masowych odbywających się w hali sportowej, osoby na niej przebywające zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, policji lub zaleceń organizatora imprezy.
 34. Zabrania się blokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.
 35. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej.
 36. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub wynajmujący).
 37. Ogólnodostępne pomieszczenia hali sportowej są stale monitorowane, zapisy monitoringu mogą być wykorzystane w sprawach przestrzegania regulaminu,.
 38. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy zarządzający obiektem hali sportowej nie ponoszą odpowiedzialności.
 39. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 40. W hali sportowej i jej pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 41. Osoby naruszające porządek publiczny, lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 42. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.
 43. Obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 44. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmian stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 45. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 46. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
 47. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim przepisów.
 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect