OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest  jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim (87-410), ul. Jana Pawła II 2, e-mail: szpod13@interia.pl , tel/fax: 56 684 01 85.. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem przez Administratora z pakietu narzędzi i usług Microsoft Teams w celu komunikowania i prowadzenia zdalnego procesu nauczania z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych, metod i technik kształcenia na odległość. 
 4.  Podstawą dopuszczalności przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej. 
 6. Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie przesłanki szczególnej określonej w art. 49 ust. 1 lit. d RODO (przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego). Podstawą przekazania danych osobowych do państwa trzeciego nie jest decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO (brak stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony). 
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery – wizerunek oraz dźwięk -wizerunek głosowy) są następujący dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych z umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych: Firma Microsoft Corporation.
 10. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku Pani/Pana dane są odpowiednio zabezpieczone, co gwarantuje dostawca usługi  - Firma Microsoft Corporation, która  deklaruje na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską według wymagań a 46 rozporządzenia RODO.

 

 
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect